Algemene Voorwaarden van Alloro Nails Nagelstudio

Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Alloro Nails en een cliënt waarop Alloro Nails deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Inspanningen Alloro Nails

Alloro Nails zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Alloro Nails zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

Afspraken

De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan Alloro Nails melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Alloro Nails het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen. Indien de cliënt meer dan 5 minuten later dan de afgesproken tijd in de studio komt, mag de nagelstudio de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen.

Alloro Nails moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 1 werkdag voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden.

Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichtingen te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.

Betaling

Alloro Nails vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar in de nagelstudio. De gemelde prijzen zijn inclusief btw. Alloro Nails vermeldt prijswijzigingen 30 dagen voor de ingangsdatum duidelijk zichtbaar in de studio. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.

De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant te voldoen.

Persoonsgegevens & privacy

De cliënt voorziet Alloro Nails vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan Alloro Nails aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen.
Alloro Nails neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een (geautomatiseerd) klantsysteem. Alloro Nails behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Alloro Nails zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.

Geheimhouding

Alloro Nails is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Alloro Nails verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

Aansprakelijkheid

Alloro Nails is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Alloro Nails is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.

Alloro Nails is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de studio.

Beschadiging & diefstal

Alloro Nails heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Alloro Nails meldt diefstal altijd bij de politie.

Garantie

Alloro Nails geeft de cliënt garantie op de behandeling en de producten. Deze garantie vervalt indien:

  • De cliënt de kunstnagels heeft laten onderhouden door een andere nagelstudio, zonder overleg met Alloro Nails.

  • De cliënt zonder handschoenen met agressieve chemicaliën heeft gewerkt.

  • De cliënt de kunstnagels heeft afgebeten of opzettelijk heeft afgebroken of beschadigd.

  • De cliënt andere producten dan de door Alloro Nails geadviseerde heeft gebruikt voor het onderhoud van de kunstnagels.

  • De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen 5 werkdagen heeft opgevolgd.

  • De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.

Klachten

Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen 5 werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan de eigenaar van Alloro Nails. Alloro Nails moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal Alloro Nails de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt. Indien Alloro Nails en klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan 'Het Nagelgilde' Nederlandse vereniging van Nagelstylisten, Postbus 386, 6710BJ Ede.

Nail art

Indien Alloro Nails een voorbeeld toont van een aan te brengen Nail Art ontwerp, dan geldt dit slechts als aanduiding. Het resultaat op de nagels van de cliënt hoeft niet identiek te zijn aan het getoonde voorbeeld. Het copyright op aangebrachte Nail Art motieven berust bij Alloro Nails. Indien de cliënt de aangebrachte Nail Art laat fotograferen voor commercieel gebruik, moet vooraf toestemming gevraagd worden aan Alloro Nails. Alloro Nails mag hiervoor een redelijke vergoeding eisen.

Behoorlijk gedrag

De cliënt behoort zich in de studio behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Alloro Nails het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren onder opgaaf van redenen.

Recht

Op elke overeenkomst tussen Alloro Nails en de cliënt is Nederlands recht van toepassing.

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Rotterdam.

Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.

Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst.

Aangesloten bij: